ANBI

Stichting Jeugd Dansopleiding Fryslân heeft een ANBI status. Dat staat voor 'een algemeen nut beogende instelling'. Een instelling is een ANBI als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan de JDOF zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft de JDOF geen schenkings-/successierecht te betalen.

Instellingen met een ANBI status zijn verplicht een aantal documenten openbaar te maken. Dat geeft mogelijke financiers van de JDOF goed zicht op onze doelstellingen, activiteiten en financiële situatie.

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2023

RSIN-nummer: 820941694

Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid
Bestuur JDOF: Yildou de Boer (voorzitter), Ronald Agema (penningmeester), Esther van Olst, Joost Agema, Nynke Broekens en Nora de Loyer.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. Het bestuur functioneert binnen het Bestuur + Directiemodel met een ruim mandaat voor de directie. Het volgt de regels van de Governance Code Cultuur. Een bestuur- en directiereglement is vastgesteld. Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. Deze ligt onder de norm van de WNT. Het personeel volgt de CAO Kunsteducatie.

ANBI publicatie
Activiteitenoverzicht 2023